Соглашение о конфиденциальности данных

Політика конфіденційності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом і визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, що використовують Форму зворотнього зв’язку на сайті, а також в соціальних мережах.

1.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3. Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.

1.4. Чинна редакція Політики конфіденційності, є публічним документом, розроблена власниками Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при переході по гіпертекстовому посиланню «Політика конфіденційності».

1.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в чинну Політику конфіденційності.

1.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності.

1.7. При розміщенні нової редакції Політики конфіденційності на Сайті, попередня редакція зберігається в архіві документації Адміністрації Сайту.

1.8. Використовуючи Форму зворотнього зв’язку, Користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.

1.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність одержуваної (збирається) інформації про Користувача.

2. УМОВИ ТА ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype і ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

2.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту, через Форму зворотнього зв’язку означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

2.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, в т.ч. його персональних даних, таких як: ім’я, прізвище, по батькові, e-mail, телефон, skype і ін., а також додаткової інформації про Користувача, що надається їм за своїм бажанням: організація, місто, посада та ін. з метою виконання зобов’язань перед користувачем Сайту.

2.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей і способів обробки персональних даних і сумлінності;
б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;
в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;
г) неприпустимості об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

2.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди з метою надання послуг / продажу товарів, пропонованих на Сайті.

3. ЗБЕРІГАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються виключно за призначенням, обумовленим в п.3 цієї Політики конфіденційності.

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності.

4.2. Надання персональних даних Користувача за запитом державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України.

5. ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗНИЩЕННЯ персональних даних

5.1. Персональні дані Користувача зберігаються на електронному носії сайту безстроково.

5.2. Персональні дані Користувача знищуються при бажанні самого користувача на підставі його звернення, або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію, що стосується обробки його персональних даних.

7. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОРИСТУВАЧІВ

Адміністратор Сайту приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

8. ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

8.1. Користувач має право направляти Адміністрації Сайту свої запити, в т.ч. щодо використання / видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності в письмовій формі за адресою, вказаною в п.1.
8.2. Запит, що направляється Користувачем, повинен містити наступну інформацію:

для фізичної особи:

 • номер основного документа, що посвідчує особу Користувача або його представника;
 • відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
 • дату реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;
 • текст запиту у вільній формі;
 • підпис Користувача або його представника.

для юридичної особи:

 • запит у вільній формі на фірмовому бланку;
 • дата реєстрації через Форму зворотнього зв’язку;
 • запит повинен бути підписаний уповноваженою особою з додатком документів, що підтверджують повноваження особи.

8.3. Адміністрація Сайту зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов Користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

8.4. Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від Користувача (звернення в письмовій / електронній формі) відноситься до інформації обмеженого доступу і без письмової згоди Користувача розголошенню не підлягає. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.

Private Policy

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This Privacy Policy is an official model document and determines the procedure for processing and protecting information about individuals and legal entities using the Feedback Form on the website, as well as on social networks.
1.2. The purpose of this Privacy Policy is to ensure proper protection of information

about the User, incl. his personal data from unauthorized access and disclosure.

1.3. Relations related to the collection, storage, distribution and protection of information about users are governed by this Privacy Policy and the current legislation of Ukraine.

1.4. The current version of the Privacy Policy is a public document, developed by the Site owners and is available to any Internet user when clicking on the “Privacy Policy” hypertext link.

1.5. The Site Administration has the right to make changes to this Privacy Policy.

1.6. When making changes to the Privacy Policy, the Site Administration notifies the User by posting a new version of the Privacy Policy.

1.7. When a new version of the Privacy Policy is posted on the Website, the previous version is kept in the archive of the Website Administration documentation.

1.8. Using the Feedback Form, the User agrees to the terms of this Privacy Policy.

1.9. The Site Administration does not verify the accuracy of the received (collected) information about the User.

2. CONDITIONS AND OBJECTIVES OF THE COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA OF USERS

2.1. User’s personal data such as: name, surname, patronymic, e-mail, telephone, skype, etc., are transmitted by the Site Administration User with the consent of the User.

2.2. The transfer of personal data by the User of the Site Administration, through the Feedback Form, means the consent of the User to the transfer of his personal data.

2.3. The Site Administration processes information about the User, incl. his personal data, such as: name, surname, patronymic, e-mail, telephone, skype, etc., as well as additional information about the User provided at will: organization, city, position, etc. in order to fulfill obligations to Site User.

2.4. The processing of personal data is carried out on the basis of the principles of:

a) the legitimacy of the goals and methods of processing personal data and integrity;
b) the compliance of the purposes of the processing of personal data with the goals predetermined and declared when collecting personal data;
c) the correspondence of the volume and nature of the personal data processed to the personal data processing methods and the purposes of personal data processing;
d) the inadmissibility of combining the databases created for incompatible purposes of databases containing personal data.

2.5. The Site Administration processes the User’s personal data with his consent in order to provide services / sales of goods offered on the Site.

3. STORAGE AND USE OF PERSONAL DATA
Personal data of the User is stored exclusively on electronic media and is used strictly for the purpose specified in paragraph 3 of this Privacy Policy.

4. TRANSFER OF PERSONAL DATA

4.1. The personal data of the User is not transferred to any third parties, except as expressly provided for in this Privacy Policy.

4.2. Provision of personal data of the User at the request of state bodies, local authorities in the manner prescribed by the legislation of Ukraine.

5. DURATION OF STORAGE AND DESTRUCTION OF PERSONAL DATA

5.1. User’s personal data is stored on the electronic media of the site indefinitely.

5.2. User’s personal data is destroyed if the user himself wishes on the basis of his request, or on the initiative of the Site Administrator, without giving any reason by deleting the Site Administration’s information posted by the User.

6. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF USERS
Users may, on the basis of a request, receive from the Site Administration information regarding the processing of their personal data.

7. MEASURES TO PROTECT USER INFORMATION
The Site Administrator takes technical and organizational and legal measures to ensure the protection of the User’s personal data from unauthorized or accidental access to them, destruction, modification, blocking, copying, distribution, and other illegal actions.

8. HANDLING OF USERS

8.1. The user has the right to send his requests to the Administration of the Site, incl. regarding the use / deletion of his personal data, as provided for by paragraph 3 of this Privacy Policy in writing to the address specified in paragraph 1.

8.2. The request sent by the User must contain the following information:
for an individual:

 • the number of the main document certifying the identity of the User or his representative;
 • information about the date of issue of the specified document and the issuing authority;
 • date of registration through the Feedback Form;
 • text of the request in a free form;
 • signature of the User or his representative.

for a legal entity:

 • request in free form on letterhead;
 • date of registration through the Feedback Form;
 • the request must be signed by an authorized person with the documents confirming the authority of the person.

8.3. The Site Administration undertakes to consider and send an answer to the received User request within 30 days from the receipt of the request.

8.4. All correspondence received by the Administration from the User (appeal in written / electronic form) refers to information of limited access and is not subject to disclosure without the written consent of the User. Personal data and other information about the User who sent the request cannot be used without the express consent of the User other than to answer on the subject of the received request or in cases expressly provided by law.

Соглашение о конфиденциальности данных

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Политика конфиденциальности является официальным типовым документом и определяет порядок обработки и защиты информации о физических и юридических лицах, использующих Форму обратной связи на сайте, а также в социальных сетях.

1.2. Целью настоящей Политики конфиденциальности является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения.

1.3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации о пользователях регулируются настоящей Политикой конфиденциальности и действующим законодательством Украины.

1.4. Действующая редакция Политики конфиденциальности, является публичным документом, разработана владельцами Сайта и доступна любому Пользователю сети Интернет при переходе по гипертекстовой ссылке «Политика конфиденциальности».

1.5. Администрация Сайта вправе вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности.

1.6. При внесении изменений в Политику конфиденциальности Администрация Сайта уведомляет об этом Пользователя путём размещения новой редакции Политики конфиденциальности.

1.7. При размещении новой редакции Политики конфиденциальности на Сайте, предыдущая редакция хранится в архиве документации Администрации Сайта.

1.8. Используя Форму обратной связи, Пользователь выражает свое согласие с условиями настоящей Политики конфиденциальности.

1.9. Администрация Сайта не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователе.

2. УСЛОВИЯ И ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

2.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

2.2. Передача персональных данных Пользователем Администрации Сайта, через Форму обратной связи означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

2.3. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность и др. в целях выполнения обязательств перед Пользователем Сайта.

2.4. Обработка персональных данных осуществляется на основе принципов:

а) законности целей и способов обработки персональных данных и добросовестности;

б) соответствия целей обработки персональных данных целям, заранее определенным и заявленным при сборе персональных данных;

в) соответствия объёма и характера обрабатываемых персональных данных способам обработки персональных данных и целям обработки персональных данных;

г) недопустимости объединения созданных для несовместимых между собой целей баз данных, содержащих персональные данные.

2.5. Администрация Сайта осуществляет обработку персональных данных Пользователя с его согласия в целях оказания услуг/продажи товаров, предлагаемых на Сайте.

3. ХРАНЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Персональные данные Пользователя хранятся исключительно на электронных носителях и используются строго по назначению, оговоренному в п.3 настоящей Политики конфиденциальности.

4. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

4.1. Персональные данные Пользователя не передаются каким-либо третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Политикой конфиденциальности.

4.2. Предоставление персональных данных Пользователя по запросу государственных органов, органов местного самоуправления осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Украины.

5. СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

5.1. Персональные данные Пользователя хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

5.2. Персональные данные Пользователя уничтожаются при желании самого пользователя на основании его обращения, либо по инициативе Администратора сайта без объяснения причин путём удаления Администрацией Сайта информации, размещённой Пользователем.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пользователи вправе на основании запроса получать от Администрации Сайта информацию, касающуюся обработки его персональных данных.

7. МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ
Администратор Сайта принимает технические и организационно-правовые меры в целях обеспечения защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий.

8. ОБРАЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

8.1. Пользователь вправе направлять Администрации Сайта свои запросы, в т.ч. относительно использования/удаления его персональных данных, предусмотренные п.3 настоящей Политики конфиденциальности в письменной форме по адресу, указанному в п.1.

8.2. Запрос, направляемый Пользователем, должен содержать следующую информацию:
для физического лица:

 • номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
 • сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
 • дату регистрации через Форму обратной связи;
 • текст запроса в свободной форме;
 • подпись Пользователя или его представителя.

для юридического лица:

 • запрос в свободной форме на фирменном бланке;
 • дата регистрации через Форму обратной связи;
 • запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

8.3. Администрация Сайта обязуется рассмотреть и направить ответ на поступивший запрос Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

8.4. Вся корреспонденция, полученная Администрацией от Пользователя (обращения в письменной/электронной форме) относится к информации ограниченного доступа и без письменного согласия Пользователя разглашению не подлежит. Персональные данные и иная информация о Пользователе, направившем запрос, не могут быть без специального согласия Пользователя использованы иначе, как для ответа по теме полученного запроса или в случаях, прямо предусмотренных законодательством.